Samokhodnaya Ustanovka Blueprints

SU-85 blueprint
SU-101 blueprint
SU-122 blueprint